Varje älg har ett egenvärde

Tänk, så mycket besvär vissa människor ställer till med! Visst vore det bra om deras antal kunde hållas nere genom avskjutning? Det skulle ju också ge oss många nya arbetstillfällen och ge samhället betydande inkomster genom skatt på vapen och annan utrustning.

Nej, ”avskjutning” av människor är naturligtvis otänkbart. Varför? Jo, för att varje människa har ett egenvärde. Att någon har ett egenvärde innebär att denna har ett värde för sig själv, inte för någon annan. Denna har rätt att existera, oavsett hur mycket någon skulle tjäna på frånvaron av dess existens. Eftersom en människa har ett egenvärde, spelar det ingen roll hur mycket andra kan tjäna på att döda honom/henne – det är alltid fel. En människa har rätt att slippa dödas bara för att andra ska få roa sig eller tjäna pengar eller slippa litet besvär.

När det gäller älgar, anses det i vårt samhälle, att de inte har något egenvärde. De har enbart ett värde för oss människor. Därför är det inte moraliskt fel att döda älgar, även om det bara görs för nöjes skull eller för att slippa litet besvär. Den motbjudande inledningen på den här artikeln blir plötsligt helt acceptabel om man byter ut ”vissa människor” mot ”älgar”.

Varför är det så? Vad har älgar för egenskap, eller vad saknar de för egenskap jämfört med människor, som har så oerhört stor betydelse att de inte kan anses ha ett egenvärde? Är det egenskapen att ha horn på huvudet? Nej, en människa med horn på huvudet skulle fortfarande ha ett egenvärde. Är det egenskapen att gå på fyra ben? Nej, en människa med fyra ben skulle inte ha mindre egenvärde än en tvåbent. Kan det vara avsaknaden av en förmåga att tala? Nej, stumma människor har inte mindre egenvärde än de som kan tala. Är det möjligen den sämre förmågan att resonera logiskt? Nej, förståndshandikappade människor har lika mycket egenvärde som normalbegåvade. Så här kan man forsätta i det oändliga och räkna upp skillnader mellan älgar och människor, utan att hitta något som diskvalificerar älgar som innehavare av egenvärde.

Vad är det då som avgör om någon har ett egenvärde? Ja, varför anser vi att alla människor, inklusive förståndshandikappade, har ett? Jo, därför att dessa har en förmåga att uppleva. Ingen annan egenskap har alltså någon betydelse för om en varelse ska anses ha egenvärde än en förmåga att uppleva (eller en potentiell förmåga att uppleva – till exempel har en medvetslös kvar sitt egenvärde).

Men även älgen har upplevelseförmåga, eftersom den har både ett centralt nervsystem och de sinnesorgan som krävs för att känna smärta och njutning!

Älgen har alltså, tvärtemot vad som anses i vårt samhälle, ett egenvärde. Därför är det moraliskt fel av oss människor att jaga älg, oavsett hur mycket vi tjänar på det. Ingen människa som nu jagar älg gör det för att själv överleva, utan för att ”äta gott” eller ”uppleva spänningen” eller ”vistas ute i naturen”, det vill säja för nöjes skull. Den oundvikliga slutsatsen är, att det som sker på hösten ute i våra skogar inte är något annat än ett brutalt, långdraget masslustmord, en oförsvarbar kränkning av älgarnas rättigheter.

Ett annat djur som har egenvärde och därmed rättigheter är vargen. Eftersom den måste döda andra djur för att överleva så kommer dess rätt ibland i konflikt med älgens rätt. Låt då naturen lösa denna konflikt på sitt eget sätt – de starkaste vargarna tar de svagaste älgarna. På så sätt upprätthålls en balans mellan bytesdjur och rovdjur och evolutionen drivs framåt. De mänskliga älgjägarna gör ofta tvärtom. De skjuter de starkaste älgarna för att få så mycket kött som möjligt att njuta av eller en så snygg trofé som möjligt att hänga på väggen, vilket orsakar kaos i älgstammarna. För att få många älgar att skjuta på dödar de rovdjur. Dessutom skadskjuter de tusentals djur varje år, de stör många djur med! sitt fordonsåkande och skjutande samt sprider tonvis med giftigt bly i skog och mark. Det skulle vi kunna vara utan.

13 reaktioner till “Varje älg har ett egenvärde”

 1. Jägarna skjuter inte bara älgar för skojs skull!!!! Ofta är det för att det är för många älgar på markerna och det finns inte rovdjur som kan döda dessa djur!!! En annan sak är att jägarna inte alls skjuter de starkaste älgarna som finns… Det finns många restriktioner för vilka djur man får skjuta och vilka man inte får skjuta!!! Jag tycker att du och alla andra som klagar på jägarna ska ta jägarexamen först innan ni börjar klaga på oss!!! Då får ni reda på lite mer om vad som gäller och vilka regler som finns!!!! Och vi skjuter inte rovdjur, ex varg, för det är förbjudet och om detta sker så är det skyddsjakt, vilket innebär att man får skjuta ett visst djur som är skadligt för tamboskap till ex.

 2. Om man klassar människor som en biologisk organism så kommer vi att falla under kategorin däggdjur. Detta är ingen stor nyhet för någon, om vi däremot ser till vårat ekologiska mönster och hur vi anpassar och till den biosfär vi lever i då får vi fram ett annat resultat. Rent ekologiskt klassat är vi ett virus. Vi har inga eller väldigt få inbyggda spärrar som förhindrar att vi växer oss utanför vad våran biosfär klarar. Detta finns det väldigt få organismer som gör, en av dessa är virus. Den andra är vissa typer av bakterier även om dessa inte gör det med flit. De flesta bakterier växer till en viss population och håller sig där. Åter till människor, vi är alltså virus. Vi infekterar ett område (en biosfär) och sedan expanderar vi tills resurser och ekosystem har rubbats (detta leder i fallet med virus till att värdorganismen dör). När vi sedan har uttömt möjligheterna till fortsatt tillväxt flyttar vi vidare till nästa område. Detta leder till att vi stegvis utrotar allt motstånd och dödar våran värld (kan liknas vi det som händer när immunförsvaret förlorar mot ett virus). Sorgligt men sant så verkar det inte som om det kommer att vändas till det bättre inom en snar framtid, antingen vinner vi eller så utrotas vi. Samexistens är inget som man kan förstå ur ett sådant perspektiv. Självbevarelsedriften för gruppen kommer inte att väga över våran egoism.

 3. Om du bara visste hur bra en mör älgfilé smakar Bra mycket bättre än den sista bittra smaken av tarminnehåll du känner efter att du halshuggits av den 400kg tunga älgkropp som trasat sönder din familjs bil och endast din 4 åriga son överlever.

 4. Med tanke på att vi människor har lyckats konstruera både bilar och motorvägar så kan vi nog se till att älgarna hindras från att springa ut på vägarna. Om vi bara vill.

 5. Egenvärde beskrivs av Elias Bröms som att någon har ett värde för sig själv och inte för någon annan. Som exempel använder Bröms älgen. Det är dock svårt att förstå om älgen i denna mening bara har ett värde för sig själv eller om älgen också kan ha (önskvärt eller inte) ett värde för andra. Att älgen bevisligen har ett värde för t.ex. björnar, vargar, olika virus, konkurrenssvaga men beteståliga växter (gynnas av älgen) och människor gör en sådan definition svårbegriplig och motsägelsefull. Jag misstänker därför att det Bröms menar är istället att älgen bör ha rättigheter där älgens intressen är överordnade andras intressen. Detta är dock en helt annan sak än det som filosofer brukar kalla egenvärde. Filosofer pratar om värdenas subjektivitet eller att ett värdes existens kräver en värderare. En älg sätter värde på att få leva. Det ger den ett värde men är inget egenvärde. När Bröms längre in i sin text säger att det är förmågan till att uppleva som ger någon ett egenvärde blir det uppenbart att Bröms med egenvärde avser rättigheter kopplade till ett subjekt. Denna nödvändighet av att kunna uppleva för att tillskrivas ett egenvärde är raka motsatsen till filosofernas egenvärde. För att undvika missförstånd föreslår jag därför att ordet egenvärde inte används i denna diskussion. Låt oss istället rikta in oss på problemet såsom jag uppfattar det; vad ger älgen, likväl som andra djur inklusive människan, rättigheter? Rättigheter är inget som bara finns utan något som skapas av olika subjekt (värderare). Älgen vill leva. Björnar vill leva. Människor vill leva. Älgar äter och vill äta löv och kvistar, Björnar äter och vill äta blåbär, myror och älgar. (Vissa) människor äter och vill äta älgar. Här kan man se en motsättning mellan intressen där det är svårt att se vad som ger vissa rätt (björnar) men inte andra (människor) rätt att jaga. Ingen av arterna björn och människa måste äta kött för sin existens så där faller nödvändighet som ett argument för rätten att döda. Finns det då något som skiljer björn från människa som ger björnen men inte människan rätt att döda älg. Förmågan att överväga konsekvenserna av sitt handlande (moral) är hos människan om inte unik så om än mycket mer betydande. Kan detta förbjuda människor att skjuta älg? Det kan man tycka. Men endast av precis samma skäl som att säga att det är fel att döda andra människor, att det är fel att svära i kyrkan eller att det är fel att gå mot röd gubbe. Alla moraliska ställningstaganden är och förblir aldrig annat än åsikter (värderingar) hur vissa tycker att saker och ting bör vara. Jag kan inte se att någon åsikt har en naturgiven prioritet. Vad är i så fall det och framför allt vem eller vad sätter denna prioritet? I flera länder inklusive Sverige har vuxna människor enats om att demokrati och inte diktatur skall vara den politiska grunden. Enkelt uttryckt ska intressekonflikter vanligtvis avgöras genom politiska val där så gott som alla människor över 18 år har rösträtt. I riksdagsval får inte alla rösta vilket annars kanske vore önskvärt. Men i praktiken är en röst till alla individer av alla arter en omöjlighet skulle jag tro. Man kan därför säga att därför får vissa röstberättigade människor tjäna som ställföreträdare åt de icke röstberättigade; någon väljer att försvara älgens intressen, någon annan en förståndshandikappads och en tredje det lilla barnets. Borde då inte en älgens försvarare i Sverige ges ca 350 000 extra röster ifråga om älgjaktens vara eller inte vara? Kanske det men då borde i konsekvensens namn vargens och björnens försvarare få ta strid för dessa djurs rätt till mer kött än vad de får idag. En naturens väktare kanske tycker detta naturens skådespel med mänskliga försvarare är tilltalande. Älgen bryr sig nog bara om att försöka överleva och huruvida det är en halvmantlad kula eller en vargtand som ändar dess liv gör nog detsamma. Och det är väl döden som sådan och inte sättet som ytterst sett betyder något för älgens försvarare?

  1. Njaaa… björnen MÅSTE faktiskt äta kött för att överleva (läs på). Den varierar sin kost över årstiderna. Lite förenklat kan man säga att den äter som mest kött och myror vår och försommar och mest bär under hösten.

   I övrigt: jag äter kött. Elias äter inte kött. Jag gör som jag vill, Elias gör som han vill. Men jag försöker inte tvinga min livsfilosofi på andra som Elias gör. Djurrättsrörelsen kan jämföras med vilken antidemokratisk rörelse som helst map metoder och förhållningssätt till de som tänker på annat vis.

 6. Du är ju totalt fel ute. Vi människor är rovdjur och vi är konstruerade för att äta älgar. Det ligger i vår natur. Så har det alltid varit tills nu när en massa pack såsom djurrättsaktivister börjar snacka. Om ni nu inte vill äta älg pågrundav era komplex så behöver väl inte det gå ut över oss andra. Om vi inte sköt älgar så skulle det bli för många och då skulle den naturliga balansen rubbas och t.ex. sjukdomar skulle spridas… Så tänk efter innan ni gör sånna här löjliga uttalanden. Det fattar väl alla att en människa är mycket mer värd än ett djur. Det är slutligen naturens gång, ni kan mottot; ATT ÄTA ELLER ATT ÄTAS.

 7. Det har ingen betydelse om våra magar klarar av kött. Som tur är klarar vi att vara vegetarianer. Då är det vår moraliska plikt att vara det. En balans uppstår alltid i naturen på något sätt. Slutar vi jaga älgar så dör de av andra orsaker. Hur ofta löper du risk att bli uppäten? Aldrig? Nej just det. Det är en sak att tvingas döda djur i en nödsituation, en helt annat i den situation de flesta av oss befinner oss i, där vi enkelt överlever och mår bra på vegetariskt.

 8. Helt rätt Elias! Gud vad härligt att få läsa din spalt! Jag mår illa av alla jägare som samlas kring älgjakten och anser att jagandet är ett rent nöje medans älgarna verkligen kämpar för sitt liv.Vem f*n är det som jagar ut älgarna på vägarna under älgjakten, tror ni?? Vart ska dom annars fly, dom vet ju inte vart dom ska ta vägen! Hade en ko och hennes kalv i vår trädgård för några månader sen och DET var en härlig syn må ni tro!Vad är det för skillnad på en mördares mentalitet jämfört med en jägares?Jo skillnaden är att älgen får ta smällen, inte människan. Jag skulle önskat att folk reragerat på den Skjutgladhet som jägare besitter, ni finns ju bara ett skott ifrån dom. Nä fy fasiken för dessa människor.Hur kan dom leva med sig själva?

 9. Bra skrivet! Gillade den här texten väldigt mycket. Blev lite förvånad av vissa inlägg här sedan dock, som det skrivet av MooseHunterForFun exempelvis. För vem är det egentligen som kör på vem? Vem är det som gör det onaturliga, vem inkräktar på vems område? Jo – människan! Människan skapar bilar som de sedan kör i en fart som är alldeles för hög (tygligen, eftersom man annars hade kunnat stanna). Sedan kör människan på ett ställe där det vistas älgar och en sådan går ut på vägen, ont anande. Då körs den på, sedan är det älgens fel (?) Hmm MYCKET märkligt resonemang…blir nästan lite mörkrädd faktiskt!

 10. Vad blir den praktiska verkligheten av ditt resonemang Elias? Anbulanspersonal som kommer till en trafikolycka, med älg inblandad, måste göra en bedömning vem som är i mest behov av akut vård. De väljer alltså den som är mest skadad på bekostnad av den som är mindre skadad osv. Med ditt resonemang måste de också ta hänsyn till älgens tillstånd på bekostnad av de människor som också är inblandade. Är du/vi berädda på det?

 11. Om en älg och en människa får samma skada så kan utan tvekan människan lida mer av det, sammantaget. Inte själva den fysiska smärtan, den är densamma, men invaliditet drabbar människan värre (älgen är det bäst att avliva i så fall) och människan har anhöriga som drabbas värre. Så givetvis går människan före där. Men det ger oss inte rätt att döda älgar bara för att äta deras kroppar, när bättre alternativ finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *